Obchodné podmienky

Vztah medzi Klientom a firmou MAJO – SPLAV HRONA s.r.o. (dalej len „nájomca a prenajímatel“) sa riadi príslušnými ustanoveniami Obcianskeho zákonníka, ktoré sú doplnené a upravené dalej uvedenými podmienkami, ktoré sú záväzné pre obe strany.

Zmluvný vztah
Zmluvný vztah medzi prenajímatelom a nájomcom vzniká podpísaním nájomnej zmluvy obidvomi stranami (v dvoch vyhotoveniach) a po obdržaní zálohy vo výške 50% ceny.

 Stornovacie poplatky 

Ak nájomca zruší svoju rezerváciu, bude mu vrátená doposial zaplatená ciastka znížená o nasledovné storno poplatky:
• do 30 dní pred zaciatkom výletu 0% zálohy
• do 14 dní pred zaciatkom výletu 30% zálohy
• do 7 dní pred zaciatkom výletu 50% zálohy
• menej ako 7 dní pred zaciatkom výletu 100% zálohy

Zmeny a zrušenie objednávky zo strany prenajímatela

Prenajímatel má právo na zrušenie objednávky v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok (povodne, nízky vodný stav, dlhotrvajúci silný dážd, víchrice). V tom prípade bude nájomcovi vrátená záloha v plnej výške.
Dalej si prenajímatel vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade, že nájomca alebo osoby ním zastúpené javia známky nadmerného požitia alkoholu alebo iných návykových látok. V takomto prípade nebude nájomcovi vrátená záloha.

Odovzdanie a prevzatie predmetov nájmu
Prenajímatel sa zaväzuje, že predmety nájmu budú odovzdané nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnutý úcel. Nafukovacie clny budú pri odovzdávaní nájomcovi a preberaní prenajímatelom v nafúknutom stave a skontrolované obidvomi stranami. Taktiež nepremokavé barely, prípadne vaky budú skontrolované, ci nejavia známky poškodenia. Za zhoršenie technického stavu predmetov nájmu v priebehu splavu, ako aj za škody spôsobené na majetku nájomcu a iných osôb, nesprávnym používaním predmetov nájmu, nenesie prenajímatel zodpovednost.

Zodpovednost za vybavenie a náhrada škody
Nájomca sa zaväzuje používat predmety nájmu len na úcely, na ktoré sú urcené a to obvyklým spôsobom. Predmety nájmu sú urcené na vodnú turistiku a je nutné ich chránit najmä pred poškodením teplom (napríklad otvorený ohen). Nafukovacie clny je nutné chránit pred prehriatím a následným prasknutím vplyvom slnecného žiarenia, vcasným odpustením vzduchu s následným znížením tlaku v clne. V prípade straty, odcudzenia alebo znicenia predmetu nájmu je nájomca povinný uhradit obstarávaciu cenu predmetu nájmu do 15 dní prenajímatelovi. Za nadmerné opotrebovanie predmetu nájmu spôsobené nedbalostou, hrubým zaobchádzaním a podobne, sa nájomca zaväzuje uhradit náklady na jeho opravu. Výšku náhrady urcí prenajímatel. Pokial nájomca nezaplatí prenajímatelovi náklady na opravu, náhradu za stratu predmetu nájmu, prípadne nájomné v stanovenom termíne, zaväzuje sa uhradit penále z oneskorenia vo výške 0,5% denne z dlžnej ciastky.

Predmety nájmu sa nájomca zaväzuje vrátit do 20.00 hod v den ukoncenia nájmu.
Pri nedodržaní termínu vrátenia predmetu nájmu v termíne, ktorý je stanovený nájomnou zmluvou bude nájomcovi úctovaná dvojnásobná cena jednodnového nájmu za každý zacatý den omeškania.

 Spôsob úhrady
Úhradu zálohy nájmu môže nájomca realizovat bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na úcet.
Názov úctu: MAJO – SPLAV HRONA s.r.o.
Císlo úctu : 2623099114/1100 Tatra banka Banská Bystrica
Cena nájmu je stanovená platným cenníkom. Doplatok ceny uhradí Klient vždy v hotovosti pri prevzatí vybavenia (ak nie je dohodnuté inak).

Ostatné ustanovenia
V prípade, že nájomca podáva záväznú objednávku v prospech dalších osôb, zaväzuje sa, že prevezme všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy i za osoby, ktoré zastupuje.

Nájomca ako aj osoby ním zastúpené, ktoré sa zúcastnujú splavu tento absolvujú na vlastnú zodpovednost.

 

 

Zásady spracovania osobných údajov spoločnosťou MAJO – SPLAV HRONA s.r.o., info@splavhrona.sk

Ochrana osobných údajov a vášho súkromia je pre nás dôležitá. Pri správe, spracovaní, uchovávaní a evidencii osobných údajov sa riadime zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Poskytnutie vašich osobných údajov je vždy dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť u nás spravované a evidované na základe právneho dôvodu (zmluvný vzťah, fakturačné údaje a pod.) a/alebo na základe vami udeleného súhlasu, a to na účely ako je posielanie ponúk, informácie o službách emailom a spravovanie spoločnej komunikácie.

Tento súhlas je kedykoľvek odvolateľný; Vašu žiadosť o odvolanie pošlite na e-mailovú adresu: info@splavhrona.sk alebo na adresu sídla spoločnosti: Kynceľová 88, 97401 Kynceľová. Rovnako na týchto adresách môžete získať odpovede na vaše otázky. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 5 rokov. Po období 5 rokov budú údaje z našej databázy vymazané.

V prípade, že spolupracujeme s tretími stranami (spracovanie účtovníctva, iné administratívne úkony) sú tieto tretie strany zmluvne viazané mlčanlivosťou.

Ďakujeme vám za dôveru

MAJO – SPLAV HRONA s.r.o.

 

Kompletné znenie:

 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Ak ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje (na 90% sa tu jedná o meno, priezvisko, email, poprípade telefónne číslo). Sme zodpovední za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (nariadenie na ochranu osobných údajov).

 

Kto je správca?

MAJO – SPLAV HRONA s.r.o., Kynceľová 88, 97401 Kynceľová.

Prevádzkujeme túto webovú stránku www.splavhrona.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovávania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0905 953097, alebo na e-mail: info@splavhrona.sk

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnení zmluvy, zákonnej povinnosti, alebo udeleného súhlasu,

plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,

umožníme a budeme vás podporovať pri uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, číslo dokladu totožnosti nevyhnutne potrebujeme pre plnenie zmluvy, ktorú vypisujeme v deň uskutočnenia vami objednanej služby (požičanie lodí, doprava, splav). Tieto údaje sa nachádzajú len na zmluve v papierovej podobe a ihneď po ukončení zmluvného vzťahu sú na mieste skartované. To v prípade, ak platba za využité služny prebehne v hotovosti cez registračnú pokladňu.

 

Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov, t.j. ak za využité služby platíte prevodom a vystavíme vám faktúru.

Tieto uchovávame do zákonom požadovanej lehoty.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technologického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré bránia zneužitiu, poškodeniu, alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci (účtovníčka).

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu info@splavhrona.sk

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 10 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že ich spracovávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na prenositeľnosť. Ak by ste chceli svoje osobné údaje zobrať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 10 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady v lehote stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak budete najprv o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. 5. 2018 a nahrádzajú predchádzajúcu ochranu osobných údajov.

 

Cenník

Rezervácia splavu